ασφάλιση περιουσίας εμπορικών & βιομηχανικών επιχειρήσεων

Τα περιουσιακά στοιχεία, δηλαδή το ενεργητικό της επιχείρησης, περιλαμβάνουν τα κτίρια και το περιεχόμενό τους, εγκαταστάσεις, μηχανολογικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα κλπ.

Η ασφάλισή τους αποτελεί συνήθως το βασικότερο ασφαλιστήριό της επιχείρησης λόγω των υψηλών ασφαλιζόμενων κεφαλαίων και του  ευρύτατου φάσματος κινδύνων που καλύπτονται και ως εκ τούτου αποτελεί συχνά τον ακρογωνιαίο λίθο του συνολικού ασφαλιστικού της προγράμματος.

Ο καλύτερος τρόπος για να προσεγγίσει ο επιχειρηματίας αυτήν τη σημαντική ασφάλιση είναι με την επιλογή ενός ασφαλιστικού διαμεσολαβητή με εμπειρία και τεχνογνωσία, ο οποίος σε συνεργασία με αρμόδια διευθυντικά και τεχνικά στελέχη της εταιρίας ή και με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες θα αναλάβει το έργο της κατάρτισης του ασφαλιστικού προγράμματος.

Το πρώτο βήμα αποτελεί η καταγραφή και περιγραφή των προς ασφάλιση περιουσιακών στοιχείων και ο καθορισμός των ασφαλιζόμενων αξιών. Όσο πιο αναλυτική και συγκεκριμένη είναι η περιγραφή και οι αξίες, τόσο πληρέστερη εικόνα αποκτά η ασφαλιστική εταιρία  για την ασφάλιση που καλείται να αναλάβει.

Το δεύτερο βήμα αποτελεί ο προσδιορισμός των κινδύνων για τους οποίους θα καλυφθεί η επιχείρηση.

Τα ασφαλιστήρια περιουσίας είναι συνήθως του τύπου «κατονομαζόμενων κινδύνων», δηλαδή απαριθμούν ένα-ένα τους κινδύνους για τους οποίους καλύπτεται η επιχείρηση, π.χ. πυρκαγιά, πλημμύρα, σεισμός, τρομοκρατική ενέργεια κλπ, μαζί με τις προϋποθέσεις, εξαιρέσεις και περιορισμούς για κάθε ένα κίνδυνο ξεχωριστά.

Λιγότερο συνηθισμένη – κυρίως λόγω του ακριβότερου ασφαλίστρου – είναι η επιλογή ενός ασφαλιστηρίου του τύπου «κατά παντός κινδύνου (all risks)». Τα ασφαλιστήρια αυτά είναι σαφώς ευρύτερα και καλύπτουν κάθε πιθανή ζημία, εκτός από τις συγκεκριμένες, συνήθως ‘στάνταρ’, εξαιρέσεις που αναγράφονται στα συμβόλαια. 

Τα ασφαλιστήρια περιουσίας πλαισιώνονται κατά κανόνα και από μια σειρά συμπληρωματικών καλύψεων και παροχών που έχουν σαν στόχο να αποζημιώσουν επακόλουθες δαπάνες και έκτακτα έξοδα της επιχείρησης στις περιπτώσεις ζημιών.

Το επόμενο βήμα είναι η κατάρτιση από τον διαμεσολαβητή του λεγόμενου “broking slip”, δηλαδή της συγκροτημένης παρουσίασης των πληροφοριών (περιγραφές, αξίες, καλύψεις κλπ) μαζί με την απαραίτητη τεκμηρίωση (εκθέσεις εμπειρογνωμόνων, στατιστικές πληροφορίες, σχεδιαγράμματα κλπ) προς τις ασφαλιστικές εταιρίες από τις οποίες θα ζητηθεί προσφορά.

Η διαπραγμάτευση με τους ασφαλιστές είναι ίσως η σημαντικότερη λειτουργία του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή. Θα ζητήσει προσφορές από την αγορά, θα τις αξιολογήσει και με βάση την καλύτερη (σχέση ασφαλίστρου/καλύψεων) θα συγκροτήσει το συνασφαλιστικό σχήμα, δηλαδή τις ασφαλιστικές εταιρίες που θα συμμετάσχουν στο ασφαλιστήριο και το ποσοστό που θα αναλάβει η κάθε μία.

Εξίσου σημαντική είναι όμως και η μετέπειτα εξυπηρέτηση του ασφαλιστηρίου, τόσο στην είσπραξη των ασφαλίστρων, όσο και στις αλλαγές κατά τη διάρκεια ή την ανανέωση της ασφάλισης και κυρίως στην υποστήριξη της επιχείρησης στις περιπτώσεις ζημιών, που στις συνασφαλίσεις χρειάζονται τη φροντίδα και το συντονισμό του διαμεσολαβητή. 

 

Η Globalnet και οι συνεργάτες της έχουν στη διάθεσή τους όλα τα ασφαλιστικά προγράμματα των εκπροσωπούμενων εταιριών για βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις και είναι σε θέση να σας ενημερώσουν με υπευθυνότητα και σαφήνεια για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, να συγκρίνουν τις παροχές και το κόστος τους, να υποβάλλουν αναλυτικές προσφορές και να προχωρήσουν άμεσα στις διαδικασίες για την ασφαλιστική τοποθέτηση του κινδύνου.

ασφαλίσεις για επιχειρήσεις