ασφάλιση μελών ΔΣ & στελεχών

Η ασφάλιση αυτή ανήκει στην κατηγορία των ασφαλίσεων επαγγελματικής ευθύνης.

Η από κοινού και σε ολόκληρο απεριόριστη ευθύνη ακόμη και με την προσωπική τους περιουσία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για λάθη και παραλείψεις κατά την άσκηση των καθηκόντων τους αποτυπώνεται στη νομοθεσία περί ευθύνης Ανωνύμων Εταιριών. Οι ευθύνες επεκτείνονται και στα διευθυντικά στελέχη που εκπροσωπούν και ασκούν διοίκηση στην επιχείρηση.

Στο ολοένα και πιο σύνθετο και αυστηρό εσωτερικό και διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον έχουν πληθύνει οι δικαστικές διεκδικήσεις σε βάρος μελών Δ.Σ. και στελεχών επιχειρήσεων, ακόμα και από τις ίδιες τις εταιρίες τους και η τάση αυτή βαίνει αυξανόμενη.

Σημαντική προστασία προσφέρουν τα ειδικά προγράμματα ασφάλισης μελών Δ.Σ. και διευθυντικών στελεχών, γνωστά και στη δική μας αγορά ως Directors & Officers Liability Insurance ή απλούστερα,  D&O Insurance.

Μιας και πρόκειται για μια λιγότερο γνωστή ασφάλιση που μόνο τα τελευταία χρόνια άρχισε να αξιοποιείται ευρύτερα στον ελληνικό επιχειρηματικό  χώρο, θα προσπαθήσουμε παρακάτω να περιγράψουμε με απλά λόγια μερικά από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά της.

Σε ποιον απευθύνεται ένα ασφαλιστήριο D&O:

Η ασφάλιση D&O αγοράζεται από την επιχείρηση για να προστατέψει τα μέλη του Δ.Σ. και τα στελέχη της αλλά, στα περισσότερα ασφαλιστήρια, η κάλυψη επεκτείνεται και στην ίδια την επιχείρηση. Με βάση τη νομοθεσία, τα μέλη Δ.Σ. και τα στελέχη κάθε είδους μεγάλης ή μικρής επιχείρησης, ιδιωτικής ή δημόσιας, εισηγμένης ή μη, κερδοσκοπικής ή μη-κερδοσκοπικής καθώς και οργανισμών, ιδρυμάτων, συνεταιρισμών, ΜΗΚΥΟ κ.ά υπέχουν ευθύνη για ζημίες που προκαλούνται σε τρίτους από λάθη και παραλείψεις τους.

Όσο οξύμωρο και αν ακούγεται, τα ασφαλιζόμενα στελέχη προστατεύονται από το ασφαλιστήριο ακόμα και στην περίπτωση που αυτός που στρέφεται εναντίον τους είναι η ίδια τους η εταιρία ή φορέας που τα ασφαλίζει.

Συχνά προκύπτει το ερώτημα γιατί χρειάζεται ασφάλιση ενώ θα μπορούσε η ίδια η επιχείρηση να αναλάβει την προστασία των στελεχών της. Οι λόγοι είναι ότι είτε δεν επιτρέπεται εκ του νόμου στην επιχείρηση να αναλάβει το κόστος της αυτής της προστασίας είτε η επιχείρηση δεν έχει την οικονομική δυνατότητα είτε ακόμα, δεν επιθυμεί να αναλάβει αυτήν την υποχρέωση.

Η προσέλκυση ποιοτικών στελεχών αποτελεί έναν πρόσθετο σημαντικό λόγο για μια επιχείρηση να προσφέρει την προστασία ενός ασφαλιστηρίου D&O. Αλλά και από την άλλη μεριά, είναι πλέον πολύ συνηθισμένο, τα ίδια τα στελέχη να θέτουν ως προϋπόθεση για την ένταξή τους σε μια επιχείρηση την ύπαρξη αυτής της προστασίας.

Τι προστασία προσφέρει συγκεκριμένα ένα ασφαλιστήριο D&O:

Η ασφάλιση βασικά καλύπτει το κόστος

(α) της διερεύνησης της υπόθεσης και της νομικής υπεράσπισης των ασφαλισμένων στελεχών ακόμα και στις περιπτώσεις που εκ των προτέρων είναι γνωστό ότι οι διεκδικήσεις είναι άδικες ή δόλιες

και

(β) των εκδικαζόμενων αποζημιώσεων ή των εξωδικαστικών συμβιβασμών.

Ποιες διεκδικήσεις καλύπτει ένα ασφαλιστήριο D&O:

Το ασφαλιστήριο καλύπτει τις αξιώσεις που μπορεί να εγείρουν εναντίων των ασφαλισμένων στελεχών:

  • οι μέτοχοι, για κακοδιαχείριση, λάθη και παραλείψεις που έχουν σαν αποτέλεσμα τη μείωση της τιμής της μετοχής της εταιρίας, ευθύνες πτώχευσης, αναίτια έξοδα, παράβαση καθήκοντος, παραπλάνηση (π.χ. περιπτώσεις δημιουργικής λογιστικής), παραβίαση του καταστατικού ή του συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης της επιχείρησης,  κ.ά.
  • οι υπάλληλοι, για παράνομη απόλυση, παράβαση κανονισμών ή όρων σύμβασης εργασίας, μεροληψία (διακριτική μεταχείριση), στέρηση αυξήσεων και προαγωγών, σεξουαλική παρενόχληση, μη εφαρμογή των προδιαγραφών ασφάλειας κ.ά.
  • οι συναλλασσόμενοι με την επιχείρηση, (τράπεζες, πελάτες, προμηθευτές, ανταγωνιστές) για μη τήρηση συμφωνιών ή παράβαση σύμβασης, παράβαση κανόνων πνευματικής ιδιοκτησίας, λανθασμένη απεικόνιση οικονομικών στοιχείων, εκμετάλλευση «ευαίσθητων» εμπορικών πληροφοριών, αθέμιτο ανταγωνισμό, διαρροή προσωπικών δεδομένων, συκοφαντική ή δυσφημιστική συμπεριφορά κ.ά.
  • οι κρατικές αρχές (εφορία, επιθεώρηση εργασίας, ασφαλιστικά ταμεία, επιτροπή ανταγωνισμού, επιτροπή προστασίας περιβάλλοντος κλπ), η επιτροπή κεφαλαιαγοράς, ινστιτούτα και ενώσεις καταναλωτών για σχετικές παραβάσεις κ.ά.

Το ασφαλιστήριο δεν καλύπτει τις ποινικές ευθύνες, μπορεί όμως να προσφέρει νομική υποστήριξη στο πλαίσιο αντιμετώπισης των παραπάνω αξιώσεων.

Τα σύγχρονα ασφαλιστήρια D&O μπορούν να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις κάθε είδους επιχείρησης με διάφορες επεκτάσεις και ειδικούς όρους, π.χ. την αυτόματη κάλυψη νέων θυγατρικών εταιριών, την αυτόματη κάλυψη νέων στελεχών, την επέκταση της περιόδου γνωστοποίησης μιας ζημίας, την γεωγραφική επέκταση της κάλυψης, την κάλυψη απαιτήσεων ενός ασφαλισμένου εναντίον άλλου ασφαλισμένου, την κάλυψη απαιτήσεων έναντι της επιχείρησης και πολλές άλλες.

Ασφαλίσεις D&O στην αγορά μας αναλαμβάνουν λίγες μεγάλες ασφαλιστικές εταιρίες και εξειδικευμένοι διαμεσολαβητές που συνεργάζονται απαραίτητα με εξειδικευμένα νομικά γραφεία και συμβούλους.

Το κόστος της ασφάλισης δεν είναι ευκαταφρόνητο δεδομένου ότι «[…] οι παράγοντες που έχουν συντελέσει στην αύξηση των απαιτήσεων τρίτων κατά των στελεχών, τις οποίες καλούνται να αποζημιώσουν τα συγκεκριμένα ασφαλιστήρια, είναι πολλοί και διαφορετικοί.

Οι σημαντικότεροι από αυτούς είναι οι εξής:

  • Το αυστηρότερο νομικό πλαίσιο περί ευθυνών των Στελεχών Διοίκησης.
  • Η προσέλκυση θεσμικών επενδυτών, εντός και εκτός συνόρων, καθώς και η τάση για συγχωνεύσεις και εξαγορές, γεγονότα τα οποία εκθέτουν τα στελέχη και τις εταιρείες σε αυξημένους κινδύνους.
  • Η εξωστρέφεια των ελληνικών εταιρειών, με τη συνεχώς αυξανόμενη δραστηριοποίησή τους στο εξωτερικό, όπου υπάρχει μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση για τέτοια θέματα, άρα και ανάγκη για αυξημένη προστασία.
  • Η επιδείνωση, λόγω της κρίσης, των οικονομικών στοιχείων των εταιρειών, με αποτέλεσμα περικοπές προσωπικού, μειώσεις μισθών και άλλους αντίστοιχους χειρισμούς, οι οποίοι προκαλούν αυξανόμενες απαιτήσεις των εργαζόμενων, αλλά και τρίτων μερών, όπως π.χ.  μικρομετόχων, κατά των Στελεχών Διοίκησης.
  • Η αύξηση, διεθνώς, της εποπτείας, η οποία με τη σειρά της  συνεπάγεται  αύξηση των προσφυγών  στα δικαστήρια, δημιουργεί τις συνθήκες για όλο και περισσότερες, αλλά και μεγαλύτερου ύψους, απαιτήσεις από τα συμβόλαια D&O.» (απόσπασμα άρθρου του Προέδρου της  Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, κ. Αλέξανδρου Σαρρηγεωργίου, στο περιοδικό Ασφαλιστική Αγορά, 11.9.2014)

«[…] Η ασφάλιση ευθύνης στελεχών διοίκησης δεν υποκαθιστά κανένα άλλο ασφαλιστήριο γενικής αστικής ευθύνης και δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν ένα ακόμα ετήσιο συμβόλαιο. Πρέπει να έχει πορεία ετών μέσα σε μια επιχείρηση και να επανεξετάζεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, καθώς όπως αρχικά επισημάνθηκε οι επιχειρήσεις ανήκουν σε ένα δυναμικό περιβάλλον και πολλά μπορεί να αλλάξουν κατά τη διάρκεια των χρόνων. Οι αλλαγές στην ιδιοκτησία, οι συγχωνεύσεις, οι αποχωρήσεις στελεχών, οι πτωχεύσεις, οι νέες νομοθεσίες, η δημιουργία νέων θυγατρικών, οι αυξήσεις κεφαλαίου, οι απολύσεις εργαζομένων επηρεάζουν και τις επιχειρήσεις αλλά και τις ασφαλίσεις.

Επίσης, για τη σύναψη της ασφαλιστικής κάλυψης το ύψος των ασφαλίστρων δεν πρέπει να αποτελεί το μοναδικό κριτήριο. Μια απαίτηση μπορεί να είναι επίπονη και να έχει βάθος χρόνου, για αυτό και άλλοι παράγοντες, όπως η εμπειρία και η τεχνογνωσία των ασφαλιστικών εταιρειών και των διαμεσολαβητών, η φερεγγυότητά τους, η ανταπόκρισή τους στις ζημιές, είναι ουσιωδώς σημαντικοί.» (απόσπασμα άρθρου της Δρος Αγλαΐας Πετσέτη, Client Director Aon Benfield Facultative, UK στο περιοδικό Ασφαλιστική Αγορά, 11.9.2014)

Διαβάστε εδώ ολόκληρα τα δύο άρθρα

Η Globalnet και οι συνεργάτες της έχουν στη διάθεσή τους όλα τα ασφαλιστικά προγράμματα D&O των εκπροσωπούμενων εταιριών και είναι σε θέση να σας ενημερώσουν με υπευθυνότητα και σαφήνεια για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, να συγκρίνουν εύκολα και γρήγορα τις καλύψεις, τις παροχές και το κόστος τους και να υποβάλλουν αναλυτικές προσφορές. 

ασφαλίσεις για επιχειρήσεις