απώλεια κερδών

Ένα ασφαλιστήριο περιουσίας δίνει τη δυνατότητα στην επιχείρηση να αποκαταστήσει τις άμεσες (θετικές) ζημίες που υπέστησαν τα περιουσιακά της στοιχεία από τους ασφαλιζόμενους κινδύνους .

Δεν καλύπτει όμως τις έμμεσες ή αποθετικές ζημίες που μπορεί να προκλήθηκαν.

Η κυριότερη αποθετική ζημία, ιδίως στην περίπτωση ενός καταστροφικού γεγονότος ή έστω μιας μεγαλύτερων διαστάσεων ζημίας, είναι η απώλεια των κερδών της επιχείρησης από την επακόλουθη διακοπή της λειτουργίας της.

Η μείωση των κερδών, δεν επηρεάζει απλά και μόνο τα έσοδα του επιχειρηματία αλλά μπορεί να μειώσει και τη συνολική αξία της επιχείρησης , δεδομένου ότι η κερδοφορία είναι ο βασικότερος παράγοντας στην αποτίμηση της αξίας της.

Για τη θωράκιση της κερδοφορίας της επιχείρησης συνιστάται, το ασφαλιστήριο των περιουσιακών της στοιχείων να συνοδεύεται από ένα συμπληρωματικό ασφαλιστήριο ή να συμπεριλαμβάνει και την κάλυψη «απώλειας κερδών» (Loss of Profit) ή «διακοπής εργασιών» (Business Interruption), όπως είναι οι συνηθέστερες ονομασίες. Δυστυχώς αποτελεί διαπιστωμένο γεγονός ότι η πλειοψηφία των επιχειρήσεων, είτε λόγω άγνοιας είτε λόγω εξοικονόμησης δαπανών, δεν διαθέτουν αυτήν την πολύτιμη ασφαλιστική κάλυψη .

Η ασφαλιστική κάλυψη ή το  ασφαλιστήριο διακοπής εργασιών είναι άμεσα συνδεδεμένο με την ασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, γιατί καλύπτει την απώλεια κερδών μόνο από κινδύνους που καλύπτονται με το αντίστοιχο ασφαλιστήριο περιουσίας (παράδειγμα: αν το ασφαλιστήριο περιουσίας της επιχείρησης προβλέπει την κάλυψη του σεισμού, το ασφαλιστήριο ή η κάλυψη διακοπής εργασιών θα αποζημιώσει την απώλεια των κερδών της επιχείρησης που θα είναι επακόλουθο των ζημιών που προκάλεσε ένας σεισμός, ενώ στην περίπτωση που δεν προβλέπεται κάλυψη σεισμού στο ασφαλιστήριο περιουσίας, δεν θα την αποζημίωνε).

Η ασφαλιστική κάλυψη ή τα ασφαλιστήρια διακοπής εργασιών έχουν επιπλέον τη δυνατότητα να καλύψουν την απώλεια κερδών της επιχείρησης, όχι μόνον από ζημίες στα δικά της περιουσιακά στοιχεία αλλά και από ζημίες που συνέβησαν σε τρίτους, π.χ. βασικούς προμηθευτές πρώτων υλών της επιχείρησης, μεγάλους πελάτες στους οποίους δεν θα μπορεί να πουλά πλέον προϊόντα με σοβαρές επιπτώσεις στον τζίρο της, Οργανισμών Κ.Ω. οι ζημίες των οποίων διακόπτουν τη λειτουργία της κλπ.

Προϋπόθεση αποτελεί και πάλι, οι κίνδυνοι που προκάλεσαν ζημίες στους τρίτους να προβλέπονται και στο ασφαλιστήριο περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης (παράδειγμα: εφόσον η επιχείρηση έχει προβλέψει την κάλυψη του σεισμού στο δικό της ασφαλιστήριο περιουσίας, μπορεί να αποζημιωθεί για την απώλεια κερδών από τη διακοπή της λειτουργίας της λόγω ζημιών που προκάλεσε ένας σεισμός στον υποσταθμό της ΔΕΗ που την προμηθεύει με ρεύμα).

Σύμφωνα με τον ορισμό που μας δίνει ο βαθύς γνώστης και πλέον ειδικευμένος σε αυτές τις ασφαλίσεις εμπειρογνώμων της αγοράς μας κ. Π. Στρατής, η ουσία της ασφάλισης διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης έγκειται στην κάλυψη του ασφαλιστικού ακαθάριστου μεικτού κέρδους, ήτοι του απολεσθέντος προσδοκώμενου καθαρού κέρδους και των σταθερών εξόδων της επιχείρησης ή του αυξημένου κόστους λειτουργίας προκειμένου να αποφευχθεί η μείωση των πωλήσεων (από το βιβλίο του "Ασφάλιση Διακοπής Εργασιών & Απώλειας Ακαθάριστων Κερδών στην πράξη").

Ο βασικός στόχος της ασφάλισης δεν είναι λοιπόν άλλος από το να βοηθήσει την επιχείρηση να επανέλθει στην οικονομική θέση που θα βρίσκονταν αν δεν είχε συμβεί η ζημία.

Στα ασφαλιστήρια αναγράφεται μια ανώτατη περίοδος αποζημίωσης (συνήθως μεταξύ 3 και 12 μηνών) που συμφωνείται κατά τη σύναψη του συμβολαίου μεταξύ του επιχειρηματία και της ασφαλιστικής εταιρίας. Επισημαίνεται ότι η περίοδος αποζημίωσης δεν ταυτίζεται εννοιολογικά με την περίοδο ισχύος του ασφαλιστηρίου, οπότε στην πράξη δεν είναι σπάνιο η περίοδος αποζημίωσης να επεκτείνεται και μετά τη λήξη της ασφάλισης.

Το σκεπτικό για τον καθορισμό μιας αποζημίωσης συμβολαίου διακοπής λειτουργίας/απώλειας κερδών είναι (πολύ απλοποιημένα) το εξής:

  • από τα επίσημα βιβλία της επιχείρησης καθορίζεται ο κύκλος εργασιών που επετεύχθη το προηγούμενο οικονομικό έτος και που αντιστοιχεί στην περίοδο της αποζημίωσης
  • στο ποσό αυτό γίνονται όλες οι απαραίτητες προσαρμογές (εμπορικές, χρηματοοικονομικές κλπ) ώστε να καθορισθεί ο κύκλος εργασιών που θα επιτυγχάνονταν στην περίοδο της αποζημίωσης, αν δεν είχε συμβεί η ζημία
  • συνυπολογίζονται επίσης κάθε δυνατή εξοικονόμηση ή η επιβεβλημένη αύξηση του κόστους λειτουργίας, μισθοδοσίας κλπ, όπως επίσης πιθανά έσοδα από πωλήσεις φασόν που έχει αναθέσει η επιχείρηση σε τρίτους, με τελικό στόχο τη μείωση της ζημίας

Στην πραγματικότητα, αυτό που συμβαίνει τις περισσότερες φορές είναι το ύψος της αποζημίωσης να καθορίζεται με διαπραγμάτευση μεταξύ του ασφαλισμένου επιχειρηματία και της ασφαλιστικής εταιρίας με τη βοήθεια ενός αναγνωρισμένου και έμπειρου πραγματογνώμονα. 

Αυτό που επίσης συμβαίνει τις περισσότερες φορές είναι ο επιχειρηματίας να αναγνωρίζει τον συχνά σωτήριο ρόλο που έπαιξε η ασφάλιση για το μέλλον της επιχείρησής του.

Η Globalnet και οι συνεργάτες της είναι σε θέση να σας ενημερώσουν με υπευθυνότητα και σαφήνεια για όλα τα θέματα σχετικά με την ασφάλιση Διακοπής Λειτουργίας/Απώλειας Κερδών. 

ασφαλίσεις για επιχειρήσεις