Ασφαλίσεις για μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις

Τα χαρακτηριστικά που κατατάσσουν μια επιχείρηση στην κατηγορία των «μεγάλων επιχειρήσεων» έχουν συνήθως να κάνουν με τα οικονομικά μεγέθη της (κεφάλαια, κύκλος εργασιών, αριθμός εργαζομένων, κεφαλαιοποίηση κλπ). Υπάρχουν και άλλες κατηγοριοποιήσεις, όπως είναι οι εισηγμένες, οι πολυεθνικές, οι εξαγωγικές επιχειρήσεις κλπ.

Θα επιχειρήσουμε εδώ μια διαφορετική προσέγγιση στην κατηγορία των μεγάλων επιχειρήσεων που έχει να κάνει περισσότερο με θέματα της ασφάλισής τους.

Μια μεγάλη επιχείρηση:

Παίρνει τα ασφαλιστικά της θέματα πολύ σοβαρά και ασχολείται με αυτά σε διευθυντικό επίπεδο.

Γνωρίζει ότι η ασφάλιση όχι μόνον προστατεύει την αδιάλειπτη και ομαλή λειτουργία της, αλλά επιπλέον συνεισφέρει στη ρευστότητα, ανάπτυξη, κερδοφορία, καινοτομία, εταιρική διακυβέρνηση και κοινωνική ευθύνη της επιχείρησης, την βοηθάει να μεταφέρει ρίσκα, να θωρακίζει τον ισολογισμό της και να διασφαλίζει τους μετόχους της.

Έχει συνειδητοποιήσει ότι οι ραγδαίες εξελίξεις στο διεθνές αλλά και στο τοπικό επιχειρηματικό, νομικό και ρυθμιστικό περιβάλλον απαιτούν πρόσθετη ασφαλιστική προστασία, ιδίως όταν αφορούν σε θέματα καταναλωτών, προσωπικών δεδομένων, διαδικτυακών συναλλαγών, περιβάλλοντος  κ.ά.

Επανεξετάζει τις ασφαλιστικές της ανάγκες και επικαιροποιεί τα ασφαλιστήρια της. Χρησιμοποιεί risk management για να εντοπίζει τους κινδύνους που μπορεί να βελτιώσει και τα κενά που μπορεί να καλύψει μέσω της ασφάλισης.

Έχει μεγαλύτερα περιθώρια διαπραγμάτευσης με διαμεσολαβητές και ασφαλιστικές εταιρίες, μπορεί να απευθυνθεί σε αγορές του εξωτερικού, μπορεί να αξιοποιήσει διάφορες ασφαλιστικές εταιρίες, συνασφαλιστικά σχήματα κλπ.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η επιλογή ενός φερέγγυου, έμπειρου και οργανωμένου ασφαλιστικού διαμεσολαβητή, ο οποίος θα κληθεί να διαδραματίσει έναν κρίσιμο ρόλο σε όλα τα στάδια της ασφάλισης ξεκινώντας από την ασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων:

 • συλλογή της απαραίτητης πληροφόρησης από το (risk) management της επιχείρησης και, αν χρειασθεί, από πρόσθετους εκτιμητές ή εμπειρογνώμονες
 • προετοιμασία ενός αναλυτικού broking slip για την πληρέστερη δυνατή παρουσίαση του κινδύνου προς τις ασφαλιστικές εταιρίες
 • διερεύνηση της αγοράς, συλλογή και αξιολόγηση των προσφορών που θα λάβει (ενδεχομένως θα χρειασθεί να παράσχει πρόσθετες πληροφορίες που θα ζητηθούν από κάποιες ασφαλιστικές)
 • παρουσίαση προς το management της επιχείρησης ενός συγκριτικού πίνακα με τα αποτελέσματα των προσφορών που συγκέντρωσε, συνοδευόμενη από τα δικά του επαγγελματικά σχόλια, επισημάνσεις και προτάσεις
 • δημιουργία, ενδεχομένως, μιας short list εταιριών και διενέργεια ενός δεύτερου γύρου οικονομικής διαπραγμάτευσης, βελτίωσης των όρων ασφάλισης, καθορισμό του τρόπου πληρωμής των ασφαλίστρων κλπ
 • σε συνεργασία με το management τελική επιλογή της ασφαλιστικής εταιρίας ή, αν επιλεγεί η συνασφάλιση, των εταιριών και των ποσοστών με τα οποία θα συμμετάσχουν στο συν-ασφαλιστικό σχήμα και κυρίως της ηγέτιδας (leader) εταιρίας
 • συντονισμός των πραγματογνωμόνων, μηχανικών κλπ που ενδεχομένως η ασφαλιστική θελήσει να στείλει στην επιχείρηση για έλεγχο του κινδύνου, των μέτρων προστασίας, των ασφαλιζόμενων κεφαλαίων κλπ
 • επίβλεψη και έλεγχος (!) του ασφαλιστηρίου συμβολαίου που θα καταρτιστεί, συντονισμός με την ηγέτιδα εταιρία για τη συνυπογραφή του συμβολαίου από τους υπόλοιπους του ασφαλιστικού σχήματος και από το management της επιχείρησης
 • στενή συνεργασία με το management για τυχόν μεταβολές, προσθήκες κλπ στη διάρκεια της ασφαλιστικής περιόδου και σχετική ενημέρωση της ασφαλιστικής εταιρίας
 • φροντίδα για την έγκαιρη καταβολή των ασφαλίστρων από την επιχείρηση προς τους ασφαλιστές
 • άμεση κινητοποίηση σε περίπτωση ζημίας και ενημέρωση της (ηγέτιδας) ασφαλιστικής εταιρίας, συνεχής υποστήριξη και συμπαράσταση στην ασφαλιζόμενη επιχείρηση, ιδίως σε περιπτώσεις αμφισβητήσεων, τριβών, διαπραγματεύσεων κλπ
 • έγκαιρη προετοιμασία των διαδικασιών για την ανανέωση της ασφάλισης

 

Δεδομένου ότι οι διαδικασίες για όλες τις ασφαλίσεις μιας επιχείρησης δεν διαφέρουν πολύ από τις παραπάνω, καταδεικνύει τον κρίσιμο και χρήσιμο ρόλο ενός έμπειρου και οργανωμένου ασφαλιστικού διαμεσολαβητή.

Αυτό που δεν (επιτρέπεται να) κάνει μια μεγάλη επιχείρηση, είναι να διακινδυνεύει τους στόχους της παίρνοντας επάνω της κινδύνους που θα μπορούσαν να ασφαλισθούν.

ασφαλίσεις για επιχειρήσεις